درک ﺑﺎزار و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی در بازاریابی

درك ﺑﺎزار و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی

درک ﺑﺎزار و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی در بازاریابی

درک ﺑﺎزار و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی در بازاریابی, گام اول در مسیر ایجاد یک سیستم بازاریابی موفق و رو به رشد است .همانطور که در مقاله بازاریابی؛ مفهومی  که به درستی درک نشده است اشاره شد , فرایند بازاریابی شامل پنج مرجله اساسی است که در چهار مرحله ابتدایی هدف ایجاد ارزش برای مشتری و در مرحله آخر هدف کسب ارزش از مشتری است.

برای موفقیت در گام اول از فرایند بازاریابی با پنج سرفصل کلی روبه‌رو هستیم که کامیابی در این مسیر نیازمند توجه به هر کدام از آنها است.  این پنج سرفصل عبارتند از :

۱-نیارها, خواسته ها و تقاضاها , ۲-پیشنهادهای بازاریابی(محصولات, خدمات و تجربیات)  ۳-ارزش و رضایت ۴-تبادل و ارتباط و ۵-بازار . در این مقاله قصد دارم تا شما را با این سرفصل ها آشنا کنم و برای شما بینشی صحیح از مفاهیم مورد نیاز به منظور موفقیت در فرایند بازاریابی ایجاد نمایم. بنابراین بدون فوت وقت به سراغ اصل مطلب میرویم.

نیارها, خواسته‌ها و تقاضاها و درک ﺑﺎزار و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی در بازاریابی

کلیدی‌ترین اصلی که در بازاریابی به آن توجه می‌شود اصل نیاز است. در واقع در طول تاریخ بازاریابی از سنتی ترین شیوه آن تا روش‌های مدرن امروزی, نیاز پیشران اصلی و اساسی در بازاریابی بوده است. تنوع نیازهای انسان شامل طیف وسیعی از نیازهای فیزیولوژیک مانند نیاز به غذا, آب, مسکن تا نیازهای خودشکوفایی همچون تحقق توان بالقوه‌ شخصی، شکوفایی، رشد تجارب شخصی و اجتماعی میباشد. مزلو نیازهای اساسی انسان را در پنج طبقه تقسیم بندی میکند و به اعتقاد مزلو نیازهای آدمی از یک سلسله‌مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می‌گیرد. هنگامی که ارضای نیازها آغاز می‌شود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله‌مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری می‌سپارند.

خواسته نوعی از نیاز است که با توجه به فرهنگ‌های مختلف میتواند به شکل های متفاوتی ظهور و بروز پیدا کند. تفریح نوعی خواسته است اما با توجه به تفاوت‌های سطح فرهنگی برای افراد مختلف به شکل های متفاوتی معنی پیدا میکند. برای یک فرد عادی با سطح درآمدی متوسط تفریح شاید به معنی پیاده‌روی, رفتن به سینما و یا لذت بردن از یک وعده غدایی مشخص باشد اما برای یک فرد با سطح درآمدی بالا تفریح شاید به معنی انجام ورزش گلف و یا یک مسافرت گران قیمت باشد.

پس تا اینجا متوجه شدیم که خواسته شکلی از نیاز است و نیاز تحت تاثیر فرهنگ و جامعه میتواند متغیر و متفاوت باشد. هنگامی که برای این خواسته قدرت خرید وجود داشته باشد به آن تقاضا گفته میشود. شرکتهایی که به صورت حرفه ای اقدام به انجام فعالیت‌های بازاریابی مینمایند برای شناخت نیازها خواسته ها و تقاضای مشتریان زمان بسیار زیادی را اختصاص می‌دهند. کارمندان این شرکت ها حتی در سطوح عالی همواره به صورت مستقیم با جامعه مصرف کنندگان ارتباط برقرار میکنند.  به عنوان مثال در شرکت ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺳﺎوت وِﺳﺘﺮن ،، ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﻛﻴﻒ ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻫﻮاﭘﻴﻤـﺎ رﻓﺘـﻪ و  ﺑﺠﺎی ﺧﺪﻣﻪ ﭘﺮوازی، ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. رﺋﻴﺲ ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه و ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳـﻴﻜﻠﺖ ﺳـﺎزی ﻫـﺎرﻟﻲ دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎرﻟﻲ ﺧﻮد ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲ رود و ﺑﺎزﺧﻮرد و اﻳﺪه ﻫﺎ و ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد . بنابراین به منظور رک بازار و نیارهای مشتری در بازاریابی که بعضا میتواند بسیار متفاوت هم باشد باید زمان صرف کرد, به میان مصرف کنندگان رفت و از آنها ایده‌های جدید و نظرات را دریافت کرد.

 

پیشنهادهای بازاریابی(محصولات, خدمات و تجربیات)

نیازها و خواسته‌هایی که در بخش قبل آنها را توضیح دادیم از طریق ارائه پیشنهادهای بازاریابی برآورده خواهند شد . در واقع پیشنهادهای بازاریابی ترکیبی از محصولات و خدمات از طرف شما برای ارضای خواسته ها و نیازهای مشتریان است . در این بین خطایی وجود دارد به نام خطای نزدیک بینی بازاریابی که موجب میگردد افراد به جای تمرکز روی تجربه استفاده افراد از محصولات بر روی خود محصول تمرکز نمایند. گرفتار شدن در دام این خطا موجب عدم توجه و درک نیازهای واقعی مشتری می‌گردد. باید یه این نکته توجه کرد که محصول تنها ابزاری برای تقاضا و خواسته مشتری است.

ارزش و رضایت مشتری

مصرف کنندگان همواره با مجموعه ای از پیشنهادهای بازاریابی از طرف ارائه دهندگان محصولات و خدمات روبه‌رو هستند که هر کدام از این پیشنهادات نیازهای خاصی را برطرف میکند. اما سوال اینجاست که مشتریان بر چه مبنایی از میان این همه پیشنهادات انتخاب خود را انجام میدهند و اقدام به خرید میکنند. جواب این است “مشتریان به پیش بینی میزان رضایتمندی که هر پیشنهاد بازاریابی برای آنان فراهم می‌آورد میپردازند و بر اساس آن انتخاب خود را انجام میدهند و اقدام به خرید مینمایند” .

شما در حین انجام فرایند بازاریابی باید به سطح انتظاری که در ذهن مشتری نسبت محصول و خدماتتان ایجاد مینماید توجه داشته باشید. چراکه مشتری بر اساس سطح انتظاری که شما از وی ایجاد میکنید در مورد محصول و خدمات شما قضاوت خواهند کرد . ارزشی که مشتری بر روی محصول و خدمت شما میگذارد و میزان رضایت وی از محصول و خدمت شما فاکتور اصلی در توسعه و مدیریت ارتباط با مشتری است .

 داد و ستد و ارتباطات

بازاریابی در هنگامی اتفاق می‌افتد که افراد تصمیم میگیرند تا خواسته ها و نیارهایشان را از طریق انجام دادن داد و ستد برطرف نمایند. در واقع داد و ستد دریافت محصولی یا خدمتی در قبال پرداخت متقابل است. تلاش به منظور دریافت پاسخ نسبت به پیشنهاد بازاریابی ممکن است که به تراکنشی حتی فراتر از خرید منجر شود . برای مثال تلاش های کاندیداهای یک انتخاب سیاسی به منظور کسب آرای عمومی و یت تلاش های یک گروه خیریه به منظور عضوگیری به صورت داوطلبانه . بنابراین هدف از داد و ستد و ارتباطات در فرایند بازاریابی تنها به خرید خلاصه نمیشود و بسته به موقعیت میتواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد .

هذف فراتر از به دست آوردن یک مشتری و انجام یک تراکنش و دادو ستد است . هدف حفظ و در واقع رشد داد و ستد با مشتری است.

بازار

موضوعات و مفاهیمی مانند داد و ستد و برقراری ارتباط با مشتریان ما را به سمت مفهومی به نام بازار سوق میدهد. در واقع بازار متشکل از مجموعه ای از بازیگران و مشارکت کنندگان است که نیارها و خواسته‌هایی مشترک دارند که فرض بازاریابی بر این است که این خواسته های مشترک را میتوان از طریق انجام دادن داد و ستد برطرف نمود . در این بخش هدف از بازاریابی مدیریت بازارها به گونه‌ای است که بتوان از طریق آن ارتباط سودآوری با مشتریان ایجاد نمود. مشخصاً ایجاد این ارتباط سودمند نیاز به تلاش خواهد داشت . فروشندگان باید به جستجوس خریداران بپردازند و نیازهای آنان را شناسایی کنند  و برای نیارهای شناسایی شده میبایست پیشنهادهای بازاریابی طراحی کنند . مشخص کردن قیمت و استفاده از کانالهای اطلاع رسانی به منظور ارائه اطلاعات نیز از دیگر فعالیت‌هایی است که توسط بازاریابان باید انجام گردد

 

 

بازاریابی ؛ مفهومی که به درستی درک نشده است!

بازاریابی

بازاریابی چیست

بازاریابی درﺳﺖ، ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ . ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوﻛﺘﺮ اﻧﺪ ﮔﻤﺒـﻞ، ﺳـﻮﻧﻲ، وال ﻣﺎرت و آی ﺑﻲ ام، از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده میﻛﻨﻨﺪ . اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻫـﺎ، ﮔﺮوﻫﻬـﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ  ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ.

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺮاد ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺮدن و ﻓﺮوش است . اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﺮ روزه ﺑـﺎ پیامکهای ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ، آﮔﻬﻲ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﻲ، ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻤﺒـﺎران ﻣـﻲ ﺷـﻮﻳﻢ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓـﺮوش و ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت ﺗﻨﻬـﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن روﺷﻬﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻳﻚ همچون یک ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺦ ﺷﻨﺎور، ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎن آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﺮوش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻓـﺮوش ﺑـﻮد ﺑﻠﻜـﻪ، ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮآورده ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎزارﻳﺎب ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻧﻴﺎزﻫﺎی مشتری را ﺑﻪ درﺳـﺘﻲ ﺗﺸـﺨﻴﺺ دﻫـﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﻮد، ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ .در واﻗﻊ، آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﺪر علم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﺘﺮ دراﻛﺮ میﮔﻮﻳﺪ، ﻫﺪف ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻛﺎری ﻏﻴﺮ ﺿﺮوری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﻓﺮوش و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﺗﻨﻬﺎ بخشی از مجموعه ای ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲاﺳﺖ . آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺑﺰارﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای راﺿﻲ ﻛﺮدن و اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻛﺎر رود.

بازاریابی بحث بسیار گسترده ای است و حوزه‌های مختلف و متنوع بیشماری را در بر می‌گیرد. برای بازاریابی تعاریف مختلفی ارائه شده است و با کمی اغراق میتوان گفت تعداد تعاریف از بازاریابی به لحاظ کمی به اندازه تعداد صاحبنظران این این رشته است. حتی صابنظرانی در این رشته وجود دارد که در دوره های زمانی مختلف تعاریف متفاوتی را از مفهوم بازاریابی ارائه داده اند.

بازاریابی فرآیندی است که با تبلیغات, مدیریت برند, تحقیقات بازار, تحلیل رفتار مصرف کننده, اقتصاد سنجی و امکان سنجی ارتباط دارد .

تعریف قدیمی فیلیپ کاتلر از بازاریابی : بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که بواسطه آن افراد از طریق مبادله کالا و خدمات نیازهای خود را مرتفع می‌کنند.  اما در تعریف جدید کاتلر از بازاریابی تمرکز بر فرایند خلق ارزش, ایجاد و حفظ رابطه سودمند با مشتری است . تعریف جدید کاتلر از بازاریابی : بازاریابی فرایند خلق ارزش برای مشتری و ایجاد و حفظ رابطه سودمند با مشتری از طریق فروش می‌باشد. در واقع کاتلر در تعریف نوینش از بازاریابی, بازاریابی را به دو مرجله تقسیم میکند : مرحله اول : خلق ارزش برای مشتری  و مرحله دوم : حفظ رابطه سودمند با مشتری .

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزارﻳﺎبی

بازاریابی شامل پنج مرحله اساسی است   . درﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ، ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻌﻲ در درک ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزش ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی و اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ای ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎ او دارد . در ﮔﺎم ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎداش ﺧﻮد از اﻳﺠﺎد ارزش ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی را ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ارزش ﺑـﺮای ﻣﺸـﺘﺮی، ﺷـﺮﻛﺖ ﭘـﺎداش ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻓـﺮوش، ﺳـﻮد و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای از ﺟﻨﺲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣشتری درﻳﺎﻓﺖ میﻛﻨﺪ.

گام اول : درک ﺑﺎزار و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن در اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم، ﺑﺎﻳﺪ  ﻧﻴﺎز و خواسته مشتری و بازاری را که در آن کار میکنند درک کنند. برای درک بهتر لازم است بازاریابان بر پنج اصل اساسی زیر تمرکز نمایند :

۱-نیارها, خواسته ها و تقاضاها

۲-پیشنهادهای بازاریابی(محصولات, خدمات و تجربیات)

۳-ارزش و رضایت

۴-تبادل و ارتباط

۵-بازار

گام دوم : ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺘﺮی

ﭘﺲ از درک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺎزار، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﭙـﺮدازد . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎ از مدیریت بازاریابی ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﻫﺪف و اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺳﻮدمند با آن است. هدف اصلی مدیر بازاریابی ﻳﺎﻓﺘﻦ، ﺟﺬب ﻛﺮدن، ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن و رﺷﺪ دادن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد، اراﺋﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ارزﺷﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ دو ﺳـﻮال ﻣﻬـﻢ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﺪ : ۱-ﺧﺪﻣﺘ ﮕـﺬار ﻛـﺪام ﻣﺸﺘ ﻫﺴﺘﻴﻢ  ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ ؟  و  ۲- ﭼﻄﻮر ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن ﺧـﺪﻣﺖ رسانی نماییم . در مقاله های بعدی مدیرتولز به صورت مفصل تر به این موضوعات خواهیم پرداخت .

گام سوم : آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﻳﺎبی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ، ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﻮرد در ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﺪ و ﻧﺤﻮه اﻳﺠـﺎد ارزش ﺑـﺮای آﻧﻬـﺎ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎزارﻳﺎب، ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻲ ﭘﺮدازد ﻛﻪ ﻫﺪف آن اراﺋﻪ ارزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺪف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ از آﻣﻴﺨﺘـﻪ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای  از اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای برنامه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ می ﺑﺎﺷﺪ.

گام چهارم : اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی

ﭘﺲ از ﺳﻪ ﮔﺎم اول ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ درک ﺑﺎزار وﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی، ﻃﺮاﺣﻲ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸـﺘﺮی ﻣـﺪار ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ و اﻳﺠـﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎم ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲرﺳﻴﻢ :اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی . در این گام تمرکز روی مدیریت ارتباط با مشتری خواهد بود .  برقراری رابطه سودمند با مشتری در این مرحله هدف برنامه بازاریابی خواهد بود .

سوال مهمی که در اینجا پیش می‌آید این است که چرا بعد از خلق ارزش برای مشتری باید به سراغ حفط رابطه سودمند با مشتری رفت ؟ آیا این خلق ارزش به تنهایی برای مشتری کافی نخواهد بود ؟ 

 

پنج دلیل برای برقراری رابطه سودمند با مشتری

۱- در واقع هدف از خلق ارزش, حفظ رابطه سودمند با مشتری و  در نهایت جذب ارزش متقابل از مشتری است, بنابراین مشتری باید از فرایند خلق ارزش آگاه باشد. این مسئله با توجه به رقابت بسیار زیادی که وجود دارد اهمیت پیدا می‌کند .

۲-در بازار رقابتی هرکدام از رقبا ارزش های متفاوت و متنوعی را برای مشتری خلق میکنند. در این شرایط برقراری رابطه و آگاه سازی مشتری امکان مقایسه و انتخاب بهتر را برای مشتری فراهم مینمایند.

۳- مفهوم ارزش و انتظارات مشتری در طول زمان بر اساس شرایط محیطی , فرهنگی , اقتصادی , اجتماعی و سیاسی تغییر میکند و به صورت خلاصه اینکه انتظارات مشتری در طول زمان ثابت نیست و بنابراین برای شناسایی نیازها و انتظارات مشتری(حتی نیازهای بالقوه و پنهان و تبدیل آن به نیازهای بالفعل)  همواره نیازمند برقراری رابطه یک الزام است. برای اینکه این موضوع را بهتر درک نمایید گوشی تلقن همراه مثال بسیار مناسبی در این زمینه است. در نظر بگیرید که نیازها و انتظارات مشتریان از دستگاه تلف همراه در ده سال پیش از این نسبت به زمان حال چه تغییرات عظیمی داشته است .

۴- کسب و کارها باید به صورت مداوم نظر مشتریان را در خصوص رضایتمندی از محصول و همچنین یافتن ایرادات و اشکالات احتمالی محصول در نظر داشته باشند . این خود دلیلی برای برقراری و حفظ رابطه با مشتریان است .

۵- برقراری رابطه به منظور ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برند شما اجتناب ناپذیر است . به عبارت دیگر, رقبا میتوانند از محصولات شما الگوبرداری و نمونه سازی نمایند, اما تقلید حس مشتری نسبته به برند شما امری است که هرگز امکان پذیر نیست و این برقراری رابطه است که این حس قوی را نسبت به برند شما ایجاد مینماید .

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﻓﻖ اﻣﺮوزی، ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ :آﻧﻬﺎ  کاملا متمرکز بر مشتری هستند . اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﻛﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی در ﺑﺎزار ﻣﻘﺼـﺪ ﺗـﻼش ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ . آﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ارزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی را در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد می‌کنند .

گام پنجم : ﻛﺴﺐ ارزش از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و اراﺋﻪ ارزﺷﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.  . ﮔﺎم آﺧﺮ، ﺟﺬب ارزش از ﻣﺸﺘﺮی در ﻋﻮض ارزش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮوش در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ و آﻳﻨـﺪه ﺳـﻬﻢ از ﺑـﺎزار و ﺳـﻮد ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ارزﺷﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن،  ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ  بسیار رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری دراز ﻣﺪت ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻨﺠﺎ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ : وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮی، ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، و داراﻳﻲ مشتری.

طراحی سایت پزشکی

وب سایت پزشکی

بر اساس نتایج تحقیقاتی که اخیرا در ارتباط با اهمیت وب سایت پزشکی صورت پذیرفته, جستجوی آنلاین در ارتباط با موضوعات مربوط به پزشکی و سلامت به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و برآورده شده که ۸۰ درصد از کاربران اینترنت در ارتباط با موضوعات مربوط به پزشکی در اینترنت جستجو کرده‌اند .

ادامه خواندن

تبلیغات دهان به دهان

تبلیغات دهان به دهان

تبلیغات دهان به دهان و اَهمیت آن در بازاریابی

تبلیغات دهان به دهان (بعضی‌ها آن را بازاریابی توصیه‌ای مینامند) در دو حالت آنلاین و آفلاین بسیاری از کسب و کارها و سازمان‌ها را تحت تاثیر قرار داده است . حتی میتواند در انتخاب یک کاندیدا حین ماراتون انتخاباتی نیز تاثیرگذار باشد. میزان اهمیت تبلیغات دهان به دهان در سالهای اخیر به عنوان قدیمی‌ترین روش توصیه از طرف مشتریان به منظور دستیابی به تعداد مشتریان بیشتر , افزایش یافته است .

تبلیغات دهان به دهان چیست و چگونه انجام می‌شود ؟

تبلیغات دهان به دهان به موقعیتی گفته می‌شود که در آن مشتریان شما به صورت خود خواسته و کاملاً خودجوش به صورت آفلاین و یا آنلاین از محصولات و خدمات شما تعریف می‌کنند . تاثیر جادویی تبلیغات دهان به دهان اولین بار در دهه ۱۹۷۰ توسط جورج سیلور روانشناس کشف شد. جورج در جلسات کانونی به چشم می دید که توصیه های یک یا دو روانشناسی که تجربه مثبت از دارویی خاص را داشتند چگونه بر نظر منتقدان تاثیر می گذاشت، حتی منتقدانی که تجربه منفی از دارو داشتند!

وقتی یک محصول یا خدمت به صورت شفاهی توسط دوستان و یا اعضای خانواده توصیه می‌شود, ۸۳% از افراد میل و رغبت بیشتری برای خرید آن محصول و یا خدمت از خود نشان می‌دهند.

تبلیغات دهان به دهان نه تنها یک انگیزاننده قوی برای خرید است بلکه مکانیزم مورد علاقه مصرف کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با محصولات و خدمات نیز میباشد.
در میان تمام آمریکایی‍ها تبلیغات دهان به دهان یکی از دو منبع مورد استفاده‌شان برای کسب اطلاعات در ارتباط با محصولات و خدمات در هنگام جستجو برای خرید است . جالب است بدانید که منبع دیگر استفاده از موتورهای جستجوی آنلاین میباشد.
تبلیغات دهان به دهان در بیشتر تصمیات خرید ما نقش دارد
این روش تبلیغاتی بسیار بیشتر از آنچه که در منابع علمی, سخنرانیهای بازاریابی و کارگاه ها گفته میشود حائز اهمیت است .

در بسیاری از موقعیت‌های بازاریابی و فروش روش تبلیغات دهان به دهان بسیار بیشتر از آگهی‌های تبلیغاتی می‌تواند افراد را متقاعد نماید. شاید جالب توجه‌ترین بٌعد تبلیغات دهان به دهان این موضوع است که دایره تاثیرگذاری آن بر اساس رده سنی مخاطبان و دسته بندی محصولات , میتواند متفاوت باشد .

پنج قدم به منظور سوق دادن مشتریان به سمت انجام تبلیغات دهان به دهان برای شما (راهکارهای آفلاین) :

۱-برخورد اول بسیار کلیدی است

برخورد اول فرصت بسیار مناسبی است تا بیان کنید چه کسی هستید و چگونه به نظر می رسید. برقراری تماس چشمی به منظور تاثیرگذاری در برخورد اول بسیار مهم است . وقتی با تلفن صحبت می کنید، مهم نیست که به عنوان احوال پرسی اولیه چه می گویید، مهم تر چگونگی بیان مطالب از سوی شماست .

۲ -گرم و صمیمی باشید

حٌسن برخود تنها چیزی است که افراد اکثراً از آن استقبال می‌کنند . تلاش کنید در نظر مشتریان به عنوان فردی صمیمی و خوش برخورد ثبت شوید. هیچ کس از یک فروشنده عبوس به خوبی یاد نمی‌کند!

۳-اسامی را صحیح تلفظ کنید

با رعایت موقعیت و در نظر گرفتن مدت زمان آشنایی و همچنین جایگاه طرف مقابل میتوانید برای بهبود روابط از نام طرف مقابل با رعایت پیشوندهای معمول ( آقای, سرکارخانم, مهندس و … ) استفاده نمایید.

۴ ابتدا خوب گوش بدهید و سپس پاسخ دهید

اگر مشتری چیزی می گوید، هدفش اینست که به وی گوش دهید. اگر به صحبت او گوش دهید، بهترین روش برای اینست که به وی بگویید وی را قبول دارید و پذیرفته اید . اگر کمی تامل کنید متوجه می شوید که اکثر مردم شنونده های خیلی خوبی نیستند. ما دوست داریم بیشتر صحبت کنیم تا گوش دهیم. باید روی مهارت گوش دادن خود خیلی تمرین کنید تا شنونده خوبی شوید بویژه اگر می خواهید دیگران بدانند که برای شما ارزشمند و قابل احترام هستند

۵ -ترکیب سازی موثر

در پایان یک ارتباط تعاملی ایده خوبی است که یک جمله مثبت در راستای تجارت و یک جمله مثبت در سطح شخصی را به صورت هوشمندانه ترکیب و بیان کنید. مثلاً بگویید: ” امیدوارم از تعطیلات آخر هفته خود لذت ببرید و اگر باز هم مشکلی یا صحبتی بود لطفا با این شماره با ما در تماس باشید”

پنج قدم به منظور سوق دادن مشتریان به سمت انجام تبلیغات دهان به دهان برای شما (راهکارهای آنلاین) :

تشویق کاربران به تولید محتوا

اگر بتوانید برنامههایی به منظور تولید محتوا توسط کاربران داشته باشید و این انگیزه را در آنان ایجاد نمایید که برای برند شما به تولید محتوا روی بیاورند, گام بزرگی برای موفقیت در بحث تبلیغات دهان به دهان برداشته‌اید.
۸۶% نسل جدید باور دارند که محتوای تولیدشده توسط کاربران و می‌تواند شاخص خوبی برای کیفیت یک برند یا محصول باشد. در ادامه به چند روش برای هدایت کاربران به سمت تولید محتوا برای برند شما اشاره میکنیم :

۱-ارائه یک هدیه ارزشمند و یا تخفیف جالب توجه روی یکی از محصولات در ازای تولید محتوای متنی, تصویری و … توسط کاربران .
۲- برندسازی نسبت به جامعه مصرف کنندگان طیف مشخصی از محصولات و خدمات شما :

به عنوان مثال تمام افرادی را که از یکی از محصولات و خدمات مشخص شما استفاده کرده‌اند را در یک جامعه مجازی گرد هم بیاورید و آگاهانه روی برندشدن این جامعه فعالیت کنید. به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی میتواند تمام خریداران یک مدل خاص خودرو را در یک گروه در شبکه‌های اجتماعی گرد هم بیاورد و آگاهانه برنامه های برندسازی را اجرا کند. در این زمینه کارهای جالبی میتوان انجام داد که مشتریان به سمت تولید محتوا برای برند تمایل پیدا کنند . به عنوان نمونه میتوان کمپینی راه اندازی کرد و از مالکین درخواست کرد که اگر با خودرویشان به سفر می‌روند از زیباترین مناظری که در مسیر با آن روبه‌رو می‌شوند عکس و فیلم تهیه کنند به گونه ای که نمای داخلی یا خارجی خودرو هم در آن مشخص باشد و در انتهای کمپین به زیباترین منظره از نظر دیگر اعضا, هدیه‌ای تعلق بگیرد.
انتخاب هوشمندانه خود هدیه هم میتواند به میزان رغبت مشتریان دیگر برای تولید محتوا بیافزاید. در هر مرحله باید به فکر ارائه پیشنهادهایی به مشتریان باشید که میزان مشارکت آنان را افزایش دهد. شرکت در یک مسابقه و رقابت برای کسب هدیه موضوع مناسبی برای صحبت در جمع دوستانه و خانواده است.

برندهای ایرانی موفقی که این کار را انجام می‌دهند:

در فضای اینترنت ایران، سایت‌هایی که “از دیدگاه شما” را پوشش می‌دهند، توانسته‌اند قشر زیادی از مخاطبان را درگیر فضای وب‌سایت خود کنند. برای مثال در میان سایت‌های خبری، فرارو توانسته است مخاطب زیادی برای وب‌سایت خود از این طریق فراهم کند. همین‌طور کمپین‌های تبلیغاتی که نشر چشمه در اینستاگرام برای به اشتراک‌گذاری عکس‌ کتاب‌های منتشرشده خود استفاده می‌کرد نیز می‌تواند از جمله کمپین‌های تبلیغاتی فرهنگی موفق حساب شود. دیجی کالا نیز با کمپین‌های به اشتراک‌گذاری عکس مانند هایکو کتاب خود نیز این چنین کمپین‌هایی را نیز به‌خوبی اجرا کرده بود.

میزان رضایتمندی مشتریانتان را اطلاع رسانی کنید :

بسیاری از افرادی که به صورت آنلاین در جستجوی محصول و خدمات برای خرید هستند به بررسی‌های آنلاین کاربران ناشناس و نظرات آنان درست مانند تبلیغات دهان به دهان از طرف دوستان و اعضای خانواده اطمینان می‌کنند.
روش‌های دیگری مانند درنظر گرفتن امتیازدهی برای محصولات و استفاده از افراد تاثیرگذار در صنعت نیز می‍تواند تا حدودی کابران را به تولید محتوا برای برند شما تشویق نماید.

۷ مشکل در بازاریابی ایمیلی و ۹ راهکار برای حل آن‌ها

مشکلات بازاریابی ایمیلی

مشکلات بازاریابی ایمیلی و نُه راهکار برای حل آن‌ها

هیچ چیز در بازاریابی دیجیتال اهمیت ایمیل را ندارد، درست است؟اما با این وجود مشکلات بازاریابی ایمیلی هم در این میان نقش بازی می‌کنند.

حتی با وجود شبکه‌های اجتماعی، ربات‌ها، اپلیکیشن‌ها و دیگر امکانات، ایمیل همچنان روش عمده‌ی ما برای برقراری ارتباط با اغلب مشتریان و مشتریان بالقوه است.

اما موضوع این است که اکثر برنامه‌های ایمیلی دچار مشکل هستند.

نرخ باز شدن پایین است نرخ کلیک پایین است نرخ تبدیل بسیار بالا است

این‌ها مشخصه‌های یک ایمیل بیمار هستند. اما، برای هر بیماری درمانی نیز وجود دارد. با این حال، اغلب بازاریابان به جای اینکه با دیدی منطقی به مشکلات بازاریابی ایمیلی نگاه کنند و به دنبال چاره بگردند، دیدی غیرمنطقی و داستانی دارند.

تام وبستر از مؤسسه‌ی Edison Research مثلی بسیار جالب گفته است: مجموعه‌ای از حکایت‌ها هیچ‌گاه به داده تبدیل نمی‌شود. اما امروزه اساس بسیاری از برنامه‌های ایمیلی بر اساس داستان‌هایی جلو می‌روند که شنیده‌ایم یا برای خود تعریف می‌کنیم. حتی امروزه در سال ۲۰۱۸، با وجود انبوهی از اطلاعات و داده، ما همچنان نمی‌توانیم برنامه‌های ایمیلی را بر اساس داده مدیریت کنیم.

من و جمعی از دوستانم از مدیرتولز قصد داریم به  موضوع مشکلات بازاریابی ایمیلی پایان دهیم. ما اخیراً وبیناری تحت عنوان هفت مشکل بازاریابی ایمیلی و نُه راهکار درمانی  را برای یک موسسه خصوصی برگزار کردیم.

من بر این باور هستم که حتی اگر جزئی‌ترین مسئولیت را در قبال برنامه‌های ایمیلی در شرکت خود بر عهده دارید، باز هم این مقاله برای شما مناسب خواهد بود. بازخورد برگرفته از شرکت‌کنندگان وبینار مذکور بسیار مثبت بود.

برای راحتی شما، من بسیاری از نکات کلیدی آن وبینار را در اینجا به صورت خلاصه مطرح می‌کنم و امیدوار هستم این خلاصه شما را به تماشای وبینار یا خواندن کتاب آن ترغیب کند و موفق شوید مشکلات بازاریابی ایمیلی شرکتتان را در یک بازه ی زمانی معقول مرتفع نمایید.

معیارهای کلیدی بازاریابی ایمیلی

داده‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانید در برنامه‌ی ایمیلی خود به آن‌ها دقت کنید. این‌ موارد مهم‌ترین‌ها هستند:

  • نرخ تحویل – تحویل‌های موفق به مثابه‌ی درصدی از کل لیست.
  • نرخ باز شدن – تعداد مشترکانی که ایمیل را باز می‌کنند تحت عنوان درصدی از ایمیل‌های تحویل شده.
  • نرخ کلیک – تعداد کلیک‌ها در یک ایمیل به مثابه‌ی درصدی از ایمیل‌های باز شده.
  • نرخ لغو اشتراک – تعداد مشترکانی که اشتراک خود را لغو کرده‌اند تحت عنوان درصدی از ایمیل‌های تحویل شده.
  • شکایت از اسپم – کل تعداد مشترکانی که ایمیل را اسپم یا جانک علامت می‌گذارند برای هر ارسال ایمیل.
  • نسبت فعالیت – تعداد دریافت‌کنندگان ایمیلی که ایمیل‌ها را به صورت مرتب باز می‌کنند و با ایمیل‌ها وارد تعامل می‌شوند به مثابه‌ی درصدی از اندازه‌ی لیست.
  • فعالیت پس از کلیک – حجم لیدهای به وجود آمده، محصولات فروخته شده، یا دیگر اهداف معطوف به برند که در نتیجه‌ی بازاریابی ایمیلی برای مخاطبانی خاص حاصل گشته‌اند. یادداشت: معیار فعالیت پس از کلیک همواره در پلتفرم‌های تحلیل‌ وبسایت (همچونGoogle Analytics) یا تحلیل تجارت الکترونیک (همچون Shopify) یافت می‌شوند.

۷ مشکل در بازاریابی ایمیلی (مشکلات بازاریابی ایمیلی)

چگونه متوجه خواهید شد که برنامه‌ی ایمیلی شما دچار مشکل است و مشکلات بازاریابی ایمیلی دقیقاً چیست؟ هنگامی که یک یا چند معیار کلیدی که در بالا به آن‌ها پرداختیم، بسته به معیار، کم یا زیاد شوند.

اما تنها با اتکا به یک یا دو داده تصمیم‌های بزرگ نگیرید. اشتباهی که بسیاری از بازاریابان مرتکب آن می‌گردند اشتباه گرفتن آب و هوا با اقلیم است. به خود زمان کافی دهید – و به اندازه‌ی کافی ایمیل بفرستید – و اجازه دهید پیش از اعمال هر گونه تغییر به الگویی مشخص برسید.

عمده‌ترین مشکلات بازاریابی ایمیلی عبارتند از:

۱ – نرخ کم تحویل

۲ – نرخ کم باز شدن

۳ – نرخ کلیک کم

۴ – نرخ زیاد لغو عضویت

۵ – شکایت اسپم زیاد (معمولاً با مورد چهارم مشترک در نظر گرفته می‌شوند)

۶ – نسبت کم فعالیت

۷ – فعالیت پس از کلیک محدود

۹ داروی بازاریابی ایمیلی

در صورت وجود هرکدام از مشکلات بالا یکی از راه‌حل‌های زیر را امتحان کنید:

۱ – برای نرخ تحویل کم بهتر است از ابزاری برای اعتبارسنجی لیستتان استفاده کرده و نگاهی به فرآیند عضویت بیندازید.

۲ – برای نرخ باز شدن کم آزمودن همه چیز است. تیتر موضوعات ایمیل‌ها را بررسی کنید و ببینید که آیا می‌توانید عنوانی انتخاب کنید که مخاطبانتان را بیشتر جذب کند.

۳ – همچنین برای نرخ باز شدن کم (و این مورد به اندازه‌ی کافی تست نمی‌شود) از نام‌های فرستنده‌ی مختلف استفاده کنید. برای مثال، YourName@company.com یا President@company.com.

۴ – برای نرخ کلیک کم تراز محتوایی خود را با استفاده از آزمونی که من به آن تست مامان می‌گویم بسنجید. اگر می‌خواهید چیزی برای کسی بفرستید و می‌دانید مادرتان از آن خوشش نخواهد آمد از فرستادن خودداری کنید.

۵ – همچنین برای نرخ کلیک کم به تبلیغات و فراخوان‌های درون ایمیل نگاه کنید. آیا تبلیغات واضح و روشن است؟ آیا انتخاب‌های موجود بیش‌از اندازه‌اند؟ این تبلیغات بر روی موبایل هم کار می‌کند؟

۶ – برای نرخ بالای لغو عضویت و شکایت از اسپم به فرآیند عضویتتان نگاهی بیندازید. مردم چگونه وارد لیست شما می‌شوند؟ آیا آن‌ها می‌دانند چه چیزی از شما دریافت خواهند کرد؟ می‌دانند آن را کی و هرچندوقت یک بار باید دریافت کنند؟

۷ – همچنین، اگر نرخ لغو عضویت و شکایت از اسپم زیاد است لیستتان را بخش‌بندی کنید. مربوط بودن ایمیل کلیدی‌ترین عامل موفقیت آن است، بنابراین سعی کنید ایمیل‌های خاص‌تری برای بخش‌های کوچکتری از لیست بفرستید.

۸ – اگر نسبت فعالیت کم است سعی کنید از کمپین آشتی دوباره استفاده کنید و کاری کنید که مردم دوباره به ایمیل‌هایتان علاقه‌مند شوند، و در این حین کسانی که باز هم اهمیت ندادند را حذف کنید.

۹ – اگر فعالیت پس از کلیکتان پراکنده است یا به این دلیل است که میان محتوای ایمیل و محتوای صفحه‌ی فرود وبسایتتان توازن برقرار نیست، و یا به این دلیل است که فراخوان شما مبهم یا گمراه‌کننده است.

ایمیل هیچ وقت کامل نخواهد بود. هیچ‌کس آنقدر خوب نیست. با این حال، اگر مشکلات برنامه‌ی ایمیلی‌تان را شناسایی کنید، راه حل آن‌ها را بدانید، و برای امتحان این راه حل‌ها آمادگی لازم را داشته باشید، تنها کاری که باید انجام دهید شروع کردن است.

به آزمون و خطا ادامه دهید.