بازاریابی ؛ مفهومی که به درستی درک نشده است!

بازاریابی

بازاریابی چیست

بازاریابی درﺳﺖ، ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ . ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوﻛﺘﺮ اﻧﺪ ﮔﻤﺒـﻞ، ﺳـﻮﻧﻲ، وال ﻣﺎرت و آی ﺑﻲ ام، از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده میﻛﻨﻨﺪ . اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻫـﺎ، ﮔﺮوﻫﻬـﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ  ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ.

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺮاد ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺮدن و ﻓﺮوش است . اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﺮ روزه ﺑـﺎ پیامکهای ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ، آﮔﻬﻲ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﻲ، ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻤﺒـﺎران ﻣـﻲ ﺷـﻮﻳﻢ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓـﺮوش و ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت ﺗﻨﻬـﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن روﺷﻬﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻳﻚ همچون یک ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺦ ﺷﻨﺎور، ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎن آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﺮوش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻓـﺮوش ﺑـﻮد ﺑﻠﻜـﻪ، ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮآورده ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎزارﻳﺎب ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻧﻴﺎزﻫﺎی مشتری را ﺑﻪ درﺳـﺘﻲ ﺗﺸـﺨﻴﺺ دﻫـﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﻮد، ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ .در واﻗﻊ، آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﺪر علم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﺘﺮ دراﻛﺮ میﮔﻮﻳﺪ، ﻫﺪف ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻛﺎری ﻏﻴﺮ ﺿﺮوری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﻓﺮوش و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﺗﻨﻬﺎ بخشی از مجموعه ای ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲاﺳﺖ . آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺑﺰارﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای راﺿﻲ ﻛﺮدن و اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻛﺎر رود.

بازاریابی بحث بسیار گسترده ای است و حوزه‌های مختلف و متنوع بیشماری را در بر می‌گیرد. برای بازاریابی تعاریف مختلفی ارائه شده است و با کمی اغراق میتوان گفت تعداد تعاریف از بازاریابی به لحاظ کمی به اندازه تعداد صاحبنظران این این رشته است. حتی صابنظرانی در این رشته وجود دارد که در دوره های زمانی مختلف تعاریف متفاوتی را از مفهوم بازاریابی ارائه داده اند.

بازاریابی فرآیندی است که با تبلیغات, مدیریت برند, تحقیقات بازار, تحلیل رفتار مصرف کننده, اقتصاد سنجی و امکان سنجی ارتباط دارد .

تعریف قدیمی فیلیپ کاتلر از بازاریابی : بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که بواسطه آن افراد از طریق مبادله کالا و خدمات نیازهای خود را مرتفع می‌کنند.  اما در تعریف جدید کاتلر از بازاریابی تمرکز بر فرایند خلق ارزش, ایجاد و حفظ رابطه سودمند با مشتری است . تعریف جدید کاتلر از بازاریابی : بازاریابی فرایند خلق ارزش برای مشتری و ایجاد و حفظ رابطه سودمند با مشتری از طریق فروش می‌باشد. در واقع کاتلر در تعریف نوینش از بازاریابی, بازاریابی را به دو مرجله تقسیم میکند : مرحله اول : خلق ارزش برای مشتری  و مرحله دوم : حفظ رابطه سودمند با مشتری .

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزارﻳﺎبی

بازاریابی شامل پنج مرحله اساسی است   . درﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ، ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻌﻲ در درک ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزش ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی و اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ای ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎ او دارد . در ﮔﺎم ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎداش ﺧﻮد از اﻳﺠﺎد ارزش ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی را ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ارزش ﺑـﺮای ﻣﺸـﺘﺮی، ﺷـﺮﻛﺖ ﭘـﺎداش ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻓـﺮوش، ﺳـﻮد و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای از ﺟﻨﺲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣشتری درﻳﺎﻓﺖ میﻛﻨﺪ.

گام اول : درک ﺑﺎزار و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن در اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم، ﺑﺎﻳﺪ  ﻧﻴﺎز و خواسته مشتری و بازاری را که در آن کار میکنند درک کنند. برای درک بهتر لازم است بازاریابان بر پنج اصل اساسی زیر تمرکز نمایند :

۱-نیارها, خواسته ها و تقاضاها

۲-پیشنهادهای بازاریابی(محصولات, خدمات و تجربیات)

۳-ارزش و رضایت

۴-تبادل و ارتباط

۵-بازار

گام دوم : ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺘﺮی

ﭘﺲ از درک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺎزار، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﭙـﺮدازد . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎ از مدیریت بازاریابی ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﻫﺪف و اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺳﻮدمند با آن است. هدف اصلی مدیر بازاریابی ﻳﺎﻓﺘﻦ، ﺟﺬب ﻛﺮدن، ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن و رﺷﺪ دادن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد، اراﺋﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ارزﺷﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ دو ﺳـﻮال ﻣﻬـﻢ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﺪ : ۱-ﺧﺪﻣﺘ ﮕـﺬار ﻛـﺪام ﻣﺸﺘ ﻫﺴﺘﻴﻢ  ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ ؟  و  ۲- ﭼﻄﻮر ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن ﺧـﺪﻣﺖ رسانی نماییم . در مقاله های بعدی مدیرتولز به صورت مفصل تر به این موضوعات خواهیم پرداخت .

گام سوم : آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﻳﺎبی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ، ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﻮرد در ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﺪ و ﻧﺤﻮه اﻳﺠـﺎد ارزش ﺑـﺮای آﻧﻬـﺎ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎزارﻳﺎب، ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻲ ﭘﺮدازد ﻛﻪ ﻫﺪف آن اراﺋﻪ ارزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺪف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ از آﻣﻴﺨﺘـﻪ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای  از اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای برنامه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ می ﺑﺎﺷﺪ.

گام چهارم : اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی

ﭘﺲ از ﺳﻪ ﮔﺎم اول ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ درک ﺑﺎزار وﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی، ﻃﺮاﺣﻲ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸـﺘﺮی ﻣـﺪار ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ و اﻳﺠـﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎم ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲرﺳﻴﻢ :اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی . در این گام تمرکز روی مدیریت ارتباط با مشتری خواهد بود .  برقراری رابطه سودمند با مشتری در این مرحله هدف برنامه بازاریابی خواهد بود .

سوال مهمی که در اینجا پیش می‌آید این است که چرا بعد از خلق ارزش برای مشتری باید به سراغ حفط رابطه سودمند با مشتری رفت ؟ آیا این خلق ارزش به تنهایی برای مشتری کافی نخواهد بود ؟ 

 

پنج دلیل برای برقراری رابطه سودمند با مشتری

۱- در واقع هدف از خلق ارزش, حفظ رابطه سودمند با مشتری و  در نهایت جذب ارزش متقابل از مشتری است, بنابراین مشتری باید از فرایند خلق ارزش آگاه باشد. این مسئله با توجه به رقابت بسیار زیادی که وجود دارد اهمیت پیدا می‌کند .

۲-در بازار رقابتی هرکدام از رقبا ارزش های متفاوت و متنوعی را برای مشتری خلق میکنند. در این شرایط برقراری رابطه و آگاه سازی مشتری امکان مقایسه و انتخاب بهتر را برای مشتری فراهم مینمایند.

۳- مفهوم ارزش و انتظارات مشتری در طول زمان بر اساس شرایط محیطی , فرهنگی , اقتصادی , اجتماعی و سیاسی تغییر میکند و به صورت خلاصه اینکه انتظارات مشتری در طول زمان ثابت نیست و بنابراین برای شناسایی نیازها و انتظارات مشتری(حتی نیازهای بالقوه و پنهان و تبدیل آن به نیازهای بالفعل)  همواره نیازمند برقراری رابطه یک الزام است. برای اینکه این موضوع را بهتر درک نمایید گوشی تلقن همراه مثال بسیار مناسبی در این زمینه است. در نظر بگیرید که نیازها و انتظارات مشتریان از دستگاه تلف همراه در ده سال پیش از این نسبت به زمان حال چه تغییرات عظیمی داشته است .

۴- کسب و کارها باید به صورت مداوم نظر مشتریان را در خصوص رضایتمندی از محصول و همچنین یافتن ایرادات و اشکالات احتمالی محصول در نظر داشته باشند . این خود دلیلی برای برقراری و حفظ رابطه با مشتریان است .

۵- برقراری رابطه به منظور ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برند شما اجتناب ناپذیر است . به عبارت دیگر, رقبا میتوانند از محصولات شما الگوبرداری و نمونه سازی نمایند, اما تقلید حس مشتری نسبته به برند شما امری است که هرگز امکان پذیر نیست و این برقراری رابطه است که این حس قوی را نسبت به برند شما ایجاد مینماید .

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﻓﻖ اﻣﺮوزی، ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ :آﻧﻬﺎ  کاملا متمرکز بر مشتری هستند . اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﻛﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی در ﺑﺎزار ﻣﻘﺼـﺪ ﺗـﻼش ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ . آﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ارزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی را در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد می‌کنند .

گام پنجم : ﻛﺴﺐ ارزش از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و اراﺋﻪ ارزﺷﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.  . ﮔﺎم آﺧﺮ، ﺟﺬب ارزش از ﻣﺸﺘﺮی در ﻋﻮض ارزش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮوش در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ و آﻳﻨـﺪه ﺳـﻬﻢ از ﺑـﺎزار و ﺳـﻮد ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ارزﺷﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن،  ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ  بسیار رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری دراز ﻣﺪت ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻨﺠﺎ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ : وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮی، ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، و داراﻳﻲ مشتری.

تبلیغات دهان به دهان

تبلیغات دهان به دهان

تبلیغات دهان به دهان و اَهمیت آن در بازاریابی

تبلیغات دهان به دهان (بعضی‌ها آن را بازاریابی توصیه‌ای مینامند) در دو حالت آنلاین و آفلاین بسیاری از کسب و کارها و سازمان‌ها را تحت تاثیر قرار داده است . حتی میتواند در انتخاب یک کاندیدا حین ماراتون انتخاباتی نیز تاثیرگذار باشد. میزان اهمیت تبلیغات دهان به دهان در سالهای اخیر به عنوان قدیمی‌ترین روش توصیه از طرف مشتریان به منظور دستیابی به تعداد مشتریان بیشتر , افزایش یافته است .

تبلیغات دهان به دهان چیست و چگونه انجام می‌شود ؟

تبلیغات دهان به دهان به موقعیتی گفته می‌شود که در آن مشتریان شما به صورت خود خواسته و کاملاً خودجوش به صورت آفلاین و یا آنلاین از محصولات و خدمات شما تعریف می‌کنند . تاثیر جادویی تبلیغات دهان به دهان اولین بار در دهه ۱۹۷۰ توسط جورج سیلور روانشناس کشف شد. جورج در جلسات کانونی به چشم می دید که توصیه های یک یا دو روانشناسی که تجربه مثبت از دارویی خاص را داشتند چگونه بر نظر منتقدان تاثیر می گذاشت، حتی منتقدانی که تجربه منفی از دارو داشتند!

وقتی یک محصول یا خدمت به صورت شفاهی توسط دوستان و یا اعضای خانواده توصیه می‌شود, ۸۳% از افراد میل و رغبت بیشتری برای خرید آن محصول و یا خدمت از خود نشان می‌دهند.

تبلیغات دهان به دهان نه تنها یک انگیزاننده قوی برای خرید است بلکه مکانیزم مورد علاقه مصرف کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با محصولات و خدمات نیز میباشد.
در میان تمام آمریکایی‍ها تبلیغات دهان به دهان یکی از دو منبع مورد استفاده‌شان برای کسب اطلاعات در ارتباط با محصولات و خدمات در هنگام جستجو برای خرید است . جالب است بدانید که منبع دیگر استفاده از موتورهای جستجوی آنلاین میباشد.
تبلیغات دهان به دهان در بیشتر تصمیات خرید ما نقش دارد
این روش تبلیغاتی بسیار بیشتر از آنچه که در منابع علمی, سخنرانیهای بازاریابی و کارگاه ها گفته میشود حائز اهمیت است .

در بسیاری از موقعیت‌های بازاریابی و فروش روش تبلیغات دهان به دهان بسیار بیشتر از آگهی‌های تبلیغاتی می‌تواند افراد را متقاعد نماید. شاید جالب توجه‌ترین بٌعد تبلیغات دهان به دهان این موضوع است که دایره تاثیرگذاری آن بر اساس رده سنی مخاطبان و دسته بندی محصولات , میتواند متفاوت باشد .

پنج قدم به منظور سوق دادن مشتریان به سمت انجام تبلیغات دهان به دهان برای شما (راهکارهای آفلاین) :

۱-برخورد اول بسیار کلیدی است

برخورد اول فرصت بسیار مناسبی است تا بیان کنید چه کسی هستید و چگونه به نظر می رسید. برقراری تماس چشمی به منظور تاثیرگذاری در برخورد اول بسیار مهم است . وقتی با تلفن صحبت می کنید، مهم نیست که به عنوان احوال پرسی اولیه چه می گویید، مهم تر چگونگی بیان مطالب از سوی شماست .

۲ -گرم و صمیمی باشید

حٌسن برخود تنها چیزی است که افراد اکثراً از آن استقبال می‌کنند . تلاش کنید در نظر مشتریان به عنوان فردی صمیمی و خوش برخورد ثبت شوید. هیچ کس از یک فروشنده عبوس به خوبی یاد نمی‌کند!

۳-اسامی را صحیح تلفظ کنید

با رعایت موقعیت و در نظر گرفتن مدت زمان آشنایی و همچنین جایگاه طرف مقابل میتوانید برای بهبود روابط از نام طرف مقابل با رعایت پیشوندهای معمول ( آقای, سرکارخانم, مهندس و … ) استفاده نمایید.

۴ ابتدا خوب گوش بدهید و سپس پاسخ دهید

اگر مشتری چیزی می گوید، هدفش اینست که به وی گوش دهید. اگر به صحبت او گوش دهید، بهترین روش برای اینست که به وی بگویید وی را قبول دارید و پذیرفته اید . اگر کمی تامل کنید متوجه می شوید که اکثر مردم شنونده های خیلی خوبی نیستند. ما دوست داریم بیشتر صحبت کنیم تا گوش دهیم. باید روی مهارت گوش دادن خود خیلی تمرین کنید تا شنونده خوبی شوید بویژه اگر می خواهید دیگران بدانند که برای شما ارزشمند و قابل احترام هستند

۵ -ترکیب سازی موثر

در پایان یک ارتباط تعاملی ایده خوبی است که یک جمله مثبت در راستای تجارت و یک جمله مثبت در سطح شخصی را به صورت هوشمندانه ترکیب و بیان کنید. مثلاً بگویید: ” امیدوارم از تعطیلات آخر هفته خود لذت ببرید و اگر باز هم مشکلی یا صحبتی بود لطفا با این شماره با ما در تماس باشید”

پنج قدم به منظور سوق دادن مشتریان به سمت انجام تبلیغات دهان به دهان برای شما (راهکارهای آنلاین) :

تشویق کاربران به تولید محتوا

اگر بتوانید برنامههایی به منظور تولید محتوا توسط کاربران داشته باشید و این انگیزه را در آنان ایجاد نمایید که برای برند شما به تولید محتوا روی بیاورند, گام بزرگی برای موفقیت در بحث تبلیغات دهان به دهان برداشته‌اید.
۸۶% نسل جدید باور دارند که محتوای تولیدشده توسط کاربران و می‌تواند شاخص خوبی برای کیفیت یک برند یا محصول باشد. در ادامه به چند روش برای هدایت کاربران به سمت تولید محتوا برای برند شما اشاره میکنیم :

۱-ارائه یک هدیه ارزشمند و یا تخفیف جالب توجه روی یکی از محصولات در ازای تولید محتوای متنی, تصویری و … توسط کاربران .
۲- برندسازی نسبت به جامعه مصرف کنندگان طیف مشخصی از محصولات و خدمات شما :

به عنوان مثال تمام افرادی را که از یکی از محصولات و خدمات مشخص شما استفاده کرده‌اند را در یک جامعه مجازی گرد هم بیاورید و آگاهانه روی برندشدن این جامعه فعالیت کنید. به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی میتواند تمام خریداران یک مدل خاص خودرو را در یک گروه در شبکه‌های اجتماعی گرد هم بیاورد و آگاهانه برنامه های برندسازی را اجرا کند. در این زمینه کارهای جالبی میتوان انجام داد که مشتریان به سمت تولید محتوا برای برند تمایل پیدا کنند . به عنوان نمونه میتوان کمپینی راه اندازی کرد و از مالکین درخواست کرد که اگر با خودرویشان به سفر می‌روند از زیباترین مناظری که در مسیر با آن روبه‌رو می‌شوند عکس و فیلم تهیه کنند به گونه ای که نمای داخلی یا خارجی خودرو هم در آن مشخص باشد و در انتهای کمپین به زیباترین منظره از نظر دیگر اعضا, هدیه‌ای تعلق بگیرد.
انتخاب هوشمندانه خود هدیه هم میتواند به میزان رغبت مشتریان دیگر برای تولید محتوا بیافزاید. در هر مرحله باید به فکر ارائه پیشنهادهایی به مشتریان باشید که میزان مشارکت آنان را افزایش دهد. شرکت در یک مسابقه و رقابت برای کسب هدیه موضوع مناسبی برای صحبت در جمع دوستانه و خانواده است.

برندهای ایرانی موفقی که این کار را انجام می‌دهند:

در فضای اینترنت ایران، سایت‌هایی که “از دیدگاه شما” را پوشش می‌دهند، توانسته‌اند قشر زیادی از مخاطبان را درگیر فضای وب‌سایت خود کنند. برای مثال در میان سایت‌های خبری، فرارو توانسته است مخاطب زیادی برای وب‌سایت خود از این طریق فراهم کند. همین‌طور کمپین‌های تبلیغاتی که نشر چشمه در اینستاگرام برای به اشتراک‌گذاری عکس‌ کتاب‌های منتشرشده خود استفاده می‌کرد نیز می‌تواند از جمله کمپین‌های تبلیغاتی فرهنگی موفق حساب شود. دیجی کالا نیز با کمپین‌های به اشتراک‌گذاری عکس مانند هایکو کتاب خود نیز این چنین کمپین‌هایی را نیز به‌خوبی اجرا کرده بود.

میزان رضایتمندی مشتریانتان را اطلاع رسانی کنید :

بسیاری از افرادی که به صورت آنلاین در جستجوی محصول و خدمات برای خرید هستند به بررسی‌های آنلاین کاربران ناشناس و نظرات آنان درست مانند تبلیغات دهان به دهان از طرف دوستان و اعضای خانواده اطمینان می‌کنند.
روش‌های دیگری مانند درنظر گرفتن امتیازدهی برای محصولات و استفاده از افراد تاثیرگذار در صنعت نیز می‍تواند تا حدودی کابران را به تولید محتوا برای برند شما تشویق نماید.

۷ مشکل در بازاریابی ایمیلی و ۹ راهکار برای حل آن‌ها

مشکلات بازاریابی ایمیلی

مشکلات بازاریابی ایمیلی و نُه راهکار برای حل آن‌ها

هیچ چیز در بازاریابی دیجیتال اهمیت ایمیل را ندارد، درست است؟اما با این وجود مشکلات بازاریابی ایمیلی هم در این میان نقش بازی می‌کنند.

حتی با وجود شبکه‌های اجتماعی، ربات‌ها، اپلیکیشن‌ها و دیگر امکانات، ایمیل همچنان روش عمده‌ی ما برای برقراری ارتباط با اغلب مشتریان و مشتریان بالقوه است.

اما موضوع این است که اکثر برنامه‌های ایمیلی دچار مشکل هستند.

نرخ باز شدن پایین است نرخ کلیک پایین است نرخ تبدیل بسیار بالا است

این‌ها مشخصه‌های یک ایمیل بیمار هستند. اما، برای هر بیماری درمانی نیز وجود دارد. با این حال، اغلب بازاریابان به جای اینکه با دیدی منطقی به مشکلات بازاریابی ایمیلی نگاه کنند و به دنبال چاره بگردند، دیدی غیرمنطقی و داستانی دارند.

تام وبستر از مؤسسه‌ی Edison Research مثلی بسیار جالب گفته است: مجموعه‌ای از حکایت‌ها هیچ‌گاه به داده تبدیل نمی‌شود. اما امروزه اساس بسیاری از برنامه‌های ایمیلی بر اساس داستان‌هایی جلو می‌روند که شنیده‌ایم یا برای خود تعریف می‌کنیم. حتی امروزه در سال ۲۰۱۸، با وجود انبوهی از اطلاعات و داده، ما همچنان نمی‌توانیم برنامه‌های ایمیلی را بر اساس داده مدیریت کنیم.

من و جمعی از دوستانم از مدیرتولز قصد داریم به  موضوع مشکلات بازاریابی ایمیلی پایان دهیم. ما اخیراً وبیناری تحت عنوان هفت مشکل بازاریابی ایمیلی و نُه راهکار درمانی  را برای یک موسسه خصوصی برگزار کردیم.

من بر این باور هستم که حتی اگر جزئی‌ترین مسئولیت را در قبال برنامه‌های ایمیلی در شرکت خود بر عهده دارید، باز هم این مقاله برای شما مناسب خواهد بود. بازخورد برگرفته از شرکت‌کنندگان وبینار مذکور بسیار مثبت بود.

برای راحتی شما، من بسیاری از نکات کلیدی آن وبینار را در اینجا به صورت خلاصه مطرح می‌کنم و امیدوار هستم این خلاصه شما را به تماشای وبینار یا خواندن کتاب آن ترغیب کند و موفق شوید مشکلات بازاریابی ایمیلی شرکتتان را در یک بازه ی زمانی معقول مرتفع نمایید.

معیارهای کلیدی بازاریابی ایمیلی

داده‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانید در برنامه‌ی ایمیلی خود به آن‌ها دقت کنید. این‌ موارد مهم‌ترین‌ها هستند:

  • نرخ تحویل – تحویل‌های موفق به مثابه‌ی درصدی از کل لیست.
  • نرخ باز شدن – تعداد مشترکانی که ایمیل را باز می‌کنند تحت عنوان درصدی از ایمیل‌های تحویل شده.
  • نرخ کلیک – تعداد کلیک‌ها در یک ایمیل به مثابه‌ی درصدی از ایمیل‌های باز شده.
  • نرخ لغو اشتراک – تعداد مشترکانی که اشتراک خود را لغو کرده‌اند تحت عنوان درصدی از ایمیل‌های تحویل شده.
  • شکایت از اسپم – کل تعداد مشترکانی که ایمیل را اسپم یا جانک علامت می‌گذارند برای هر ارسال ایمیل.
  • نسبت فعالیت – تعداد دریافت‌کنندگان ایمیلی که ایمیل‌ها را به صورت مرتب باز می‌کنند و با ایمیل‌ها وارد تعامل می‌شوند به مثابه‌ی درصدی از اندازه‌ی لیست.
  • فعالیت پس از کلیک – حجم لیدهای به وجود آمده، محصولات فروخته شده، یا دیگر اهداف معطوف به برند که در نتیجه‌ی بازاریابی ایمیلی برای مخاطبانی خاص حاصل گشته‌اند. یادداشت: معیار فعالیت پس از کلیک همواره در پلتفرم‌های تحلیل‌ وبسایت (همچونGoogle Analytics) یا تحلیل تجارت الکترونیک (همچون Shopify) یافت می‌شوند.

۷ مشکل در بازاریابی ایمیلی (مشکلات بازاریابی ایمیلی)

چگونه متوجه خواهید شد که برنامه‌ی ایمیلی شما دچار مشکل است و مشکلات بازاریابی ایمیلی دقیقاً چیست؟ هنگامی که یک یا چند معیار کلیدی که در بالا به آن‌ها پرداختیم، بسته به معیار، کم یا زیاد شوند.

اما تنها با اتکا به یک یا دو داده تصمیم‌های بزرگ نگیرید. اشتباهی که بسیاری از بازاریابان مرتکب آن می‌گردند اشتباه گرفتن آب و هوا با اقلیم است. به خود زمان کافی دهید – و به اندازه‌ی کافی ایمیل بفرستید – و اجازه دهید پیش از اعمال هر گونه تغییر به الگویی مشخص برسید.

عمده‌ترین مشکلات بازاریابی ایمیلی عبارتند از:

۱ – نرخ کم تحویل

۲ – نرخ کم باز شدن

۳ – نرخ کلیک کم

۴ – نرخ زیاد لغو عضویت

۵ – شکایت اسپم زیاد (معمولاً با مورد چهارم مشترک در نظر گرفته می‌شوند)

۶ – نسبت کم فعالیت

۷ – فعالیت پس از کلیک محدود

۹ داروی بازاریابی ایمیلی

در صورت وجود هرکدام از مشکلات بالا یکی از راه‌حل‌های زیر را امتحان کنید:

۱ – برای نرخ تحویل کم بهتر است از ابزاری برای اعتبارسنجی لیستتان استفاده کرده و نگاهی به فرآیند عضویت بیندازید.

۲ – برای نرخ باز شدن کم آزمودن همه چیز است. تیتر موضوعات ایمیل‌ها را بررسی کنید و ببینید که آیا می‌توانید عنوانی انتخاب کنید که مخاطبانتان را بیشتر جذب کند.

۳ – همچنین برای نرخ باز شدن کم (و این مورد به اندازه‌ی کافی تست نمی‌شود) از نام‌های فرستنده‌ی مختلف استفاده کنید. برای مثال، YourName@company.com یا President@company.com.

۴ – برای نرخ کلیک کم تراز محتوایی خود را با استفاده از آزمونی که من به آن تست مامان می‌گویم بسنجید. اگر می‌خواهید چیزی برای کسی بفرستید و می‌دانید مادرتان از آن خوشش نخواهد آمد از فرستادن خودداری کنید.

۵ – همچنین برای نرخ کلیک کم به تبلیغات و فراخوان‌های درون ایمیل نگاه کنید. آیا تبلیغات واضح و روشن است؟ آیا انتخاب‌های موجود بیش‌از اندازه‌اند؟ این تبلیغات بر روی موبایل هم کار می‌کند؟

۶ – برای نرخ بالای لغو عضویت و شکایت از اسپم به فرآیند عضویتتان نگاهی بیندازید. مردم چگونه وارد لیست شما می‌شوند؟ آیا آن‌ها می‌دانند چه چیزی از شما دریافت خواهند کرد؟ می‌دانند آن را کی و هرچندوقت یک بار باید دریافت کنند؟

۷ – همچنین، اگر نرخ لغو عضویت و شکایت از اسپم زیاد است لیستتان را بخش‌بندی کنید. مربوط بودن ایمیل کلیدی‌ترین عامل موفقیت آن است، بنابراین سعی کنید ایمیل‌های خاص‌تری برای بخش‌های کوچکتری از لیست بفرستید.

۸ – اگر نسبت فعالیت کم است سعی کنید از کمپین آشتی دوباره استفاده کنید و کاری کنید که مردم دوباره به ایمیل‌هایتان علاقه‌مند شوند، و در این حین کسانی که باز هم اهمیت ندادند را حذف کنید.

۹ – اگر فعالیت پس از کلیکتان پراکنده است یا به این دلیل است که میان محتوای ایمیل و محتوای صفحه‌ی فرود وبسایتتان توازن برقرار نیست، و یا به این دلیل است که فراخوان شما مبهم یا گمراه‌کننده است.

ایمیل هیچ وقت کامل نخواهد بود. هیچ‌کس آنقدر خوب نیست. با این حال، اگر مشکلات برنامه‌ی ایمیلی‌تان را شناسایی کنید، راه حل آن‌ها را بدانید، و برای امتحان این راه حل‌ها آمادگی لازم را داشته باشید، تنها کاری که باید انجام دهید شروع کردن است.

به آزمون و خطا ادامه دهید.

جدیدترین الگوریتم اینستاگرام چگونه کار می‌کند, چگونه پست‌های جهانی بسازیم؟

آموزش جدیدترین الگوریتم اینستاگرام با نگاهی نو به ساخت پست های جهانی

اطلاع دارید که اینستاگرام بر چه مبنایی پست‌های شما رو به بقیه کاربران نمایش میدهد؟ الگوریتم اینستاگرام چگونه کار می‌کند ؟ چگونه میتوانیم پست‌های با کیفیت جهانی تولید کنیم ؟

الگوریتم اینستاگرام در ابتدای الگوریتم ساده‌ای بود. شما یک پست را ارسال می‌کردید و اون پست بر مبنای زمان ارسال وارد یک صف می‌شد و در نوبت خودش نمایش داده می‌شد. اما در حال حاضر قضیه به این سادگی‌ها هم نیست. الگوریتمی که اینستاگرام طبق اون پست‌ها رو به کاربران نمایش میده تغییرات زیادی کرده. این تغییرات باعث به وجود آمدن سردرگمی تعدادی از کابران شده. از ابتدای سال ۲۰۱۸ نمایش پست‌های شما به مخاطبان کار دشوارتری شده . حتی با وجود نارضایتی بسیار از کاربران نشونه‌ای از برگشت به الگوریتم ساده اولیه مشاهده نمیشه! . بنابراین راه حل نهایی , آموختن و البته بازی کردن طبق قواعد اینستاگرام هستش .

خُب, پس با این همه تغییر از چه منبعی باید تغییرات رو یاد گرفت و اعمالشون کرد ؟ همه اون تغییراتی که شما در کسب و کارتون بهش نیاز دارید رو در ادامه این مقاله  به اون اشاره خواهیم کرد.

الگوریتم اینستاگرام چگونه کار میکند ؟

هیچ شکی وجود ندارد که پست‌های اینستاگرام آن توجهی را که قبلا به خود جلب می‌کردند, دیگر جلب نمی‌کنند. اما همچنان اینستاگرام بالاترین میزان مشارکت کاربران (user engagement) را در بین همه شبکه‌های اجتماعی در اختیار دارد. اگر ذره‌ای در این حقیقت شک دارید بهتر است خودتان دست به کار شوید و میزان مشارکت کاربرانتان را محاسه کنید. اما این واقعیت را نیز نمیتوان کتمان کرد که با محاسبه مبزان مشارکت کاربران  درحال حاضر  تخمین زده می‌شود تنها حدود ۱۰ درصد از دنبال کنندگان شما, پست‌هایتان را میبینند.  این واقعیت برای همگان ناراحت کننده خواهد بود .

اینفلوئنسرها که اساسا کسب و کارشان بر اساس دیده شدن محتوای تولیدیشان توسط دنبال‌کنندگان است, کمتر دیده می‌شوند. کسب و کارها هم که روی اینستاگرام برای افزایش فروش  و مشتریان حساب باز کرده بودند, به اهدافشان نمیرسند. و کارابران عادی هم بسیاری از پست‌های مربوط به دوستانشان را از دست میدهند.

چگونه پست‌های اینستاگرام را همه ببینند؟

چیزی که ما در ارتباط با الگوریتم اینستاگرام میدونیم اینه :

اینستاگرام به پُست‌هایی که بیشترین میزان مشارکت کاربران رو به دست بیاورند, پاداش میدهد.

بعد از پایان یافتن عصر “نمایش پُست‌ها بر اساس زمان ارسال”, حالا تمرکز اصلی الگوریتم اینستاگرام روی میزان مشارکت کاربران (User Engagement)  قرار دارد. معیارهای تشخیص میزان مشارکت کاربران مواردی همچون تعداد لایک, تعداد نظرات, تعداد دفعاتی که یک پُست توسط کاربران ذخیره شده, تعداد بازدید ویدئو و یا هر نوعی تعاملی است که یک پُست اینستاگرامی میتواند به دست بیاورد.

در واقع زمانی که یک پست تعداد زیادی لایک و نظرات کاربران را جلب مینماید, اینستاگرام محتوای پست را محتوای با کیفیتی در نظر می‌گیرد که احتمالا تعداد افراد بیشتری علاقه خواهند داشت تا آن را مشاهده کنند.

زمانی که اینستاگرام این الگوریتم جدید رو منتشر کرد, اونها روی این موضوع تاکید کردند که پستها بر اساس علاقه شما به محتوا, ارتباط شما با شخص ارسال کننده پست و خط زمانی ارسال پست(time line) خواهد بود.

مدیران اینستاگرام تاکید کرده‌اند که تغییرات جدید به منظور ارتقای سطح تجربه کاربری و اولویت بندی  برای نمایش لحظه‌هایی  است که بیشترین میزان اهمیت را برایمان دارند.

خُب برای اینکه با این تغییرات کنار بیاییم و همچنان از این شبکه اجتماعی پرقدرت استفاده کنیم چند نکته را پیشنهاد میدهیم .

 نکته #۱ – زمان بیشتری برای ارسال استوری اختصاص دهید .

یکی از بهترین روشها برای افزایش تعامل با کاربران در اینستاگرام, استوری است. انتظار می‌رود که در ادامه, همچنان بر میزان اهمیت و قدرت استوری در اینستاگرام افزوده گردد. استوری اینستاگرام همچنان یکی از استراتژیهای اصلی بازاریابی در اینستاگرام خواهد بود. در ابتدای سال ۲۰۱۸ استوری اینستاگرام چیزی حدود ۳۰۰ میلیون کاربر فعال داشته, تقریبا ۲ برابر اسنپ‌چت در زمان مشابه! .

با تغییرات جدید الگوریتم اینستاگرام و تاثیرگذاری آن روی نحوه تعامل کاربران, شکی باقی نمی‌ماند که کابران زمان بیشتری را برای مرور استور‌یها نسبت به پستها صرف خواهند کرد.

الگوریتم جدید تمام تعامل کاربران بر روی استوریهای شما را از جمله تعداد پاسخ‌ها و ارسال مجدد آنها به کاربران دیگر را به حساب اعتباری شما واریز خواهد کرد.

هر چقدر کاربران تعامل بیشتری با استوریهای شما داشته باشند احتمال نمایش پستهای شما در خوراک (post feed) بیشتر خواهد بود.

یک از بهترین روش‌ها برای افزایش سطح تعامل با کاربران استفاده از ویژگیهایی مانند نظرسنجی و swipe up (قراردادن لینک در استوری) است . البته برای کسب و کارها و یا افرادی که بیش از ۱۰k  (هزار) دنبال کننده دارند .

اینستاگرام به شما برای تعامل با دنبال‌کننده‌ها پاداش میدهد.

رفته رفته این موضوع اثبات شده که پستها تنها بر اساس میزان تعاملشان اولویت بندی نمیشوند. بلکه میزان تعامل شخص شما با دنبال کننده‌هایتان هم در این بین ایفای نقش می‌کند. بسیار بسیار مهم است که همیشه در بین نظرات پربازدید و البته در جدیدترین نظرات, اسمی از شما هم باشد. این موضوع مخصوصا در ساعات اولیه بعد از ارسال پست اهمیت پیدا میکند. عدم رعایت این نکته می‌تواند میزان نمایش پست شما را در خوراک به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. به هر ترتیبی شده در نظرات پدیدار باشید.حتی اگر نظرات مخاطبانتان نیاز به پاسخگویی ندارد با یک ایموجی پاسخ دهید.

 

البته پیگیری تمام نظرات تمام مخاطبان واقعا دشوار خواهد بود. مخصوصا اگر نظری روی پست‌های قدیمی‌تر نوشته شده باشد.

 

نکته شماره ۲#-کابران شما چه زمان‌هایی آنلاین و فعال هستند ؟

در واقع اینستگرام نه تنها با میزان تعامل کاربران با پست‌های شما سر و کار دارد, بلکه سرعت تعامل کاربران با پست‌های شما هم در این مرحله وارد قصه می‌شوند. هرچه میزان تعامل کاربران با پست‌های شما در مدت زمان کوتاهی بعد از ارسال پست بیشتر باشد, میزان اثربخش تعامل شما با کارابران هم بیشتر خواهد بود. معادله ساده‌ای است, پست‌های شما در بازه زمانی که بیشتر مخاطبان شما فعال هستند باید منتشر شود. در به‌روزرسانی‌های بعدی این مقاله روش‌هایی را برای محاسبه بهترین زمان ارسال پست, معرفی خواهم کرد. برای اینکه این بروزرسانی مهم را از دست ندهید همین حالا فرم زیر را پرکنید تا به محض انتشار به‌روزرسانی شما را در جریان قرار دهیم .

 

[info_box title=”” image=”” animate=””]به روز رسانی شماره یک این مقاله با عنوان بهترین زمان ارسال پست در اینستاگرام منتشر شد[/info_box]

 

اینستاگرام میزان زمانی را که هر فرد روی پست شما صرف مینماید را محاسبه میکند

همانطور که به احتمال خیلی زیاد میدانید, فیسبوک مالک اینستاگرام است. بنابراین الگوریتم‌های مورد استفاده در هردو بسیار نزدیک بهم و مشابه است. فیسبوک مدت زمانی که کاربران صرف مطالعه پست‎ها و مطالب شما می‌کنند را محاسبه می‌کند.بنابراین به قطعیت می‌توان گفت اینستاگرام هم همین کار را می‌کند. هرچه میانگین مدت زمان کاربران برای مطالعه مطالب شما بیشتر باشد, اعتبار مطالب شما و میزان تعاملتان هم بیشتر خواهد بود.

نکته شماره #۳  با نوشتن کپشن‌های جذاب میتوانید مدت زمان تعامل کاربر با مخاطبان را افزایش دهد 

اگر تمایل دارید یک ضربه جانانه را حواله الگوریتم اینستاگرام کنید, نوشتن کپشن‌ های جذاب بهترین انتخاب خواهد بود. کپشن‌ها را میتوان به سرتیترهای روزنامه ها و مجلات تشبیه کرد. هرچقدر کپشن ها جذاب و برانگیزاننده باشد بیشتر کاربر را درگیر میکند و میانگین زمان حضور مخاطب را افزایش خواهد داد. یکی از دلایلی که در الگوریتم جدید اینستاگرام ویدئوها بسیار تاثیرگذار هستند همین علت است که مدت زمان تعامل کاربر با شما را افزایش میدهند. همچنین استفاده از قابلیت ساخت گالری نیز میتواند برای افزایش مدت زمان حضور کاربر مورد استفاده قرار گیرد .

اما چگونه کپشن های جذاب و تاثیرگذار بنویسیم ؟

در آموزشی جداگانه در آینده ای نزدیک  به این موضوع خواهیم پرداخت و به صورت مفصل در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد.

در آن آموزش مهارت‌های لازم  برای نوشتن متون به منظور جذب مخاطب را با چند تکنیک خواهید آموخت.همچنین قصد دارم در آموزشی جداگانه به شما یاد دهم که چگونه و بدون استفاده از هیچ ابزار اضافه‌ای بتواند از طریق کامپیوترهای شخصی (لپ تاپ, کامپیوتر رومیزی و …) به اینستاگرام پست ارسال نمایید.ارسال پست از این طریق بسیار ساده تر خواهد بود. کار با کیبورد برای نوشتن کپشن و جواب دادن به نظرات مخاطبان از طریق گوشی تلفن همراه برای مدت طولانی, کاری خسته کننده خواهد. اما بعد از دیدن  آموزش این مشکل حل خواهد شد و با یک تکنیک ساده می‌توانید از کامپیوترهای رومیزی برای اینکار استفاده کنید/ برای اینکه این آموزش‌ها را از دست ندهید حتما در فرم خبرنامه مدیرتولز عضو شوید تا به محض انتشار این آموزش‌ها شما را باخبر کنیم .

خبرنامه - عضویت در خبرنامه آپدیت الگوریتم اینستاگرام

 

استفاده از هشتگ‌های مرتبط را در دستور کار خود قرار دهید.

استفاده نادرست و غیر حرفه ای  از هشتگ در اینستاگرام میتواند منجر به جریمه شدن کاربر و اکانت مربوطه گردد. با اینحال همچنان یکی از روش‌های مناسب  به منظور جذب مخاطبان بیشتر و افزایش سطح تعامل استفاده از هشتگ است.

اینستاگرام همچنان برای استفاده از هشتگ‌های مرتبط اهمیت زیادی قائل می‌شود و اینطور که مشخص است اهمیت آنها از هر زمان دیگری بیشتر است.

همین چند وقت پیش بود که اینستاگرام قابلیت دنبال کردن هشتگ‌ها را به اپلیکیشنش اضافه نمود. با این قابلیت جدید, پست های شما  میتواند به صورت اتوماتیک در قسمت خوراک(feed) به کاربران جدیدی که هشتگ‌های مورد استفاده شما را فالو کرده‌اند نمایش داده شود.

اما در طرف مقابل این اختیار نیز به کاربران داده شده  تا انتخاب کنند, که نمیخواهند پست‎های هشتگ خورده مرتبط با اکانت شما را ببینند.به این معنی که بقیه پست‌های مرتبط با این هشتگ را ببینند به غیر پستهای اکانت شما. یک مثال واقعی از لبه‌ ی تیغ!

بنابراین به این ترتیب وقتی کاربر یک هشتگ را دنبال می‌کند مابقی پستهای مرتبط با این هشتگ در خوراک به او نمایش داده می‎شود, و البته این قابلیت هم به کاربران داده شده که انتخاب کنند یک اکانت خاص که از هشتگهایی که دنبال میکند, برایش نمایش داده نشود.

 

الگوریتم اینستاگرام تصویر میانی
الگوریتم اینستاگرام – مدیرتولز | ابزارهایی برای مدیریت

نکته شماره #۴ – به صورت کاملا بهینه‌سازی شده از هشتگ‌ها در اینستاگرام استفاده کنید. 

استفاده از هرگونه هشتگ در پست ها باید کاملاً بهینه سازی شده و براساس هشتگ های پرمخاطب و پر بازده باشد.

 تایید اعتبار و اهمیتی که اینستاگرام برای آن قائل است 

درست است که تمرکز اصلی اینستاگرام روی بحث میزان تعامل با کاربر قرار دارد. اما بدون اعلام رسمی و بصورت ادامه‌دار مشغول به روزرسانی و وضع قوانین جدید است. قوانین و الگوریتم‌هایی که بسیار از آنچه که شما تصور مینمایید هوشمندتر هستند.

حتما شما هم با نظرات پرتکرار و معمولی مثل “مطلب عالی بود” یا “عجب عکسی! ” و نظایر آن روبه‌رو شده‌اید. منظورم نظراتی هستند که رباتها ارسال مینمایند. اینستاگرام عزمی جدی برای پایان دادن به عصر این رباتهای اسپمر دارد. بهترین استراتژی برای این مطلب در پیش گرفتن استراتژی پرسش است.

در این استراتژی شما از مخاطبانتان یک سوال میپرسید و از آنها میخواهید که به شما پاسخ بدهند. هدف از این استراتژی کم کردن چگالی نظرات اسپم و افزایش حجم نظرات دارای هویت است. هرچه نظرات دارای هویت بیشتر و بیشتر باشد اعتبار شما توسط اینستاگرام مورد توجه قرار میگیرد . سعی کنید در بخش نظرات با مخاطبانتان گفتگو کنید. این پرسش و پاسخ ها نشانه‌ای بر اسپم نبودن و البته واقعی بودن مخاطبان شماست . مهارتهای بیان داستان(story telling) بسیار زیاد می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد

اعتبارسازی تنها توسط کپشن و گفتگو در نظرات حاصل نمی‌شود. هر زمان که تصمیم دارید پستی منتشر کنید, به این مطلب توجه کنید که محتوای این پست چگونه به برند شما کمک خواهد کرد و پیام موجود در محتوای شما چگونه و به چه ترتیبی با مخاطبان ارتباط برقرار خواهد کرد و چه ذهنیتی را منتقل خواهد کرد. در بخش برندسازی دیجیتال در سایت مدیرتولز بیشتر و عمیق تر موضوعات برندسازی در فضای مجازی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکته شماره #۵ شروع به برندسازی و تبادل نظر با مخاطبان نمایید!      

هیچ گاه از کامنت مارکتینگ غافل نشوید . پرسش و پاسخ در محتوای شما از نظر اعتبار بخشی به پست شما بسیار ضروری و حائز اهمیت است پس برای تک تک کاربران با ارزش خود زمان کافی را جهت پاسخگویی سوالاتشان لحاظ کنید.

اینستاگرام پست‌های اکانت‌هایی را به کاربران نمایش میدهد که بیشترین تعامل را با آن دارند

اگر شما به صورت مداوم با اکانتی در ایستاگرام تعامل داشته باشید برای اینستاگرام به این معنی خواهد بود که شما به محتوایی که این اکانت منتشر می‌کند, علاقمندید.  دقیقا به همین دلیل است که شما پست‌های بهترین دوستان و سلبریتی‌های مورد علاقه‌تان را همیشه در صدر خوراک اینستاگرامتان مشاهده میکنید.

دقیقا همین قانون برای شما هم صدق میکند. افرادی که به نحوی با اکانت شما تعامل دارند( پست‌هایتان را لایک می‌کنند, نظر میدهند, پست شما را ذخیره می‌کنند, استوریهایتان را مشاهده میکنند) به احتمال بسیار زیاد پست‌های شما را در خوراکشان خواهند دید. به همین دلیل است که برندسازی و ثبات در برند از اهمیت برخوردار است . کابران زمانی که دقیقا انتظارشان از اکانت شما شفاف باشد(نوع محتوایی که انتظار دارند شما انتشار دهید از نظر محتوایی و معنایی)  و دقیقا محتوایی مطابق انتظارشان را از شما دریافت کنند به احتمال بسیار زیاد میتوانند به طرفداران  شما تبدیل گردند.

 

نکته شماره #۶ : ثبات در پیام محتوا و در نظر گرفتن بعد زیبایی شناختی را وارد ماجرا کنید! 

 

اینستاگرام در صورت استفاده از تمام ویژگیهایش به شما پاداش میدهد

درکنار اهمیت تعامل با مخاطب و همچنین برندسازی که در زمره‌ی موارد مورد توجه الگوریتم اینستاگرام قرارد دارند, بر اساس مشاهدات عینی نگارنده به نظر می‌رسد استفاده از تمامی ویژگی‌های این اپلیکیشن محبوب نیز از جمله موارد دارای اهمیت در نظر الگوریتم اینستاگرام میباشد.

اینستاگرام همچنان به اضافه کردن ویژگی‌ها و امکانات جدید ادامه خواهد داد. تقریبا هر چند ماه یک امکان جدید به اینستاگرام اضافه می‌شود. امکانات جدید راه‌حل‌هایی نو را به منظور برقراری ارتباط با مخاطب در اختیار شما قرار می‌دهد. استفاده از این امکانات به رشد شما کمک می‌نماید و همچنین امکان دیده‌شدن شما را افزایش می‌دهد.

نکته شماره #۷ : همیشه از امکانات جدیدی که اینستاگرام ارائه می‌دهد استفاده نمایید.

 

در آپدیت بعدی اینستاگرام خواهیم دید :

اضافه شدن پست‌های مرتبط به علاقمندی کاربران  به خوراک اینستاگرام

در حال حاضر شما تنها پستها را از حساب‌های کاربری در خوراک اینستاگرامتان میبینید که آن حسابهای کاربری را دنبال کرده اید. به علاوه محتوای اسپانسری که توسط اینستاگرام ارائه میگردد و بحثی جداگانه دارد. اما تغییری در راه است.اینستاگرام در حال آزمایش یک ویژگی جدید برای نمایش پست‌های مرتبط به علاقمندی شما در بخش خوراک اکانت کاربران است.

نحوه کارکرد به این صورت خواهد بود که به عنوان مثال اگر شما به محتوایی علاقه نشان دهید(لایک, نظر گذاشتن, دنبال کردن) , الگوریتم اینستاگرام این پست‌ها را به دوستان شما نیز نمایش میدهد و بالعکس. همچنین پست‌های مشابه به علاقمندی شما ( از نظر الگوریتم اینستاگرام) نیز در خوراک برایتان نمایش داده خواهد شد.

به عنوان مثال اگر شما تعداد زیادی از صفحه‌های مربوط به مد را دنبال میکنید و با آن تعامل دارید, اینستاگرام فرض میکند که احتمالا علاقمندید پستهای مرتبط با مد بیشتری را هم در خوراکتان ببینید و زحمت این کار را برای شما انجام خواهد داد.

اینستاگرام انجام آزمایشات اولیه در این زمینه را با این جمله تایید کرده ” ما همیشه به دنبال راه‌حل‌هایی هستیم که محتوای جالب را به روشهای جدید در اختیار کاربران قرار دهیم ” .

معنی این آپدیت برای شما این خواهد بود که اگر کاربری پست‌های شما را لایک کند و یا برای آن نظر بدهد, احتمالا دوستان آن کاربر نیز پست‌های شما را خواهند دید.

 

الگوریتم اینستاگرام برای صفحه سرچ (Explorer)  و استوری چگونه کار میکند ؟ 

وقتی صحبت از الگوریتم اینستاگرام میکنیم, ذهن بیشتر افراد به سمت محتوایی که در خوراک برایشان به نمایش در می‌آید میچرخد. اما استوریها و صفحه سرچ هم با الگوریتم مخصوص به خودشان کار می‌کنند. الگوریتم این بخش, پست‌ها را بر اساس علاقمندی افرادی که شما دنبال میکنید و همچنین پست‌هایی که لایک میکنید کار میکنید. همچنین یک بخش ویدئویی نیز در صفحه سرچ قرار داده شده است که محتوای نمایش داده شده در آن ترکیبی است (به دو صورت اتوماتیک و انتخابی)از منابعی که الگوریتم اینستاگرام تصور می‌کند به آن علاقمندید.

به طور کلی صفحه سرچ و خوراک در یک نقطه شباهت دارند و آن نقطه اشتراک این است که محتوایی به شما نشان داده میشود که( بر اساس الگوریتم اینستاگرام) با آن تعامل بیشتری داشته‌اید و احتمالا علاقه بیشتری به مطالبی از آن دست دارید .  داستان استوری‌های صفحه سرچ نیز مشابه با همین قصه است , و استوری‌هایی به کاربران را نمایش میدهد که بر اساس پست‌های کاربر احتمال میدهد به آن موضوعات علاقمند باشد.

قانون صفحه نتایج جستجوی هشتگ نیز همین است. اگر تا به حال یک  هشتگ را در اینستاگرام جستجو کرده باشید, حتما دیده‌اید که ۹ پست دارای بیشترین ارتباط در بالای صفحه نمایش داده خواهند شد. این پست ها بر اساس معیارهایی مانند تعداد تعامل کارابران با پست ( تعداد لایک و نظر و ذخیره شدن توسط کاربران دیگر  و …), میزان و درجه اهمیت هشتگ و همچنین سرعت تعامل با کاربران رتبه بندی میگردد.  نتایج جستجوی یک هشتگ برای تمامی کاربران یکسان است در حالیکه نتایج صفحه سرچ برای هر کاربری بر اساس علاقمندیها و فاکتورهایی که در مورد آن صحبت کردیم متفاوت است.

 

استفاده  از اینستاگرام آنالیکتیکس برای آنالیز کارکرد اکانت شما 

نسخه بیزینس اینستاگرام امکان جالبی را در اختیار شما قرار می‌دهد. اینستاگرام آنالیکتیکس . با استفاده از این ویژگی میتوانید استراتژی موثرتری برای رشد اکانت کسب و کارتان انتخاب کنید. استفاده از این ویژگی به صورت قابل ملاحظه‌ای در وقت و انرژی مصرفی شما صرفه‌جویی میکند. در واقع با تحلیل دقیق اطلاعاتی که  اینستاگرام در بخش آنالیکتیکس در اختیار شما قرار می‌دهد متوجه خواهید شد که عملکرد شما در قبال الگوریتم اینستاگرام چگونه بوده است.  این مقاله می‌تواند اطلاعات جالبی را در این زمینه در اختیار شما قرار دهد.

اطلاعاتی که این قسمت در اختیار شما قرار میدهد چیزی بیشتر از این است که کدام پست شما بیشترین لایک را داشته و یا اینکه کدام ویدئو بیشتر  از همه دیده شده است. با تحلیل گزارشات این بخش اطلاعات ارزشمندی استخراج میگردد و میتواند در ادمه مسیر برای ساختن یک برند قدرتمند در اینستاگرام بسیار کمک کننده باشد. به زودی و در اولین آپدیت  این مقاله آموزش استفاده از این قسمت را در یک ویدئو تقدیم حضور شما خواهم کرد. لطفا در خبرنامه این بخش عضو شوید تا به محض آماده  و اضافه شدن این بخش, شما را در جریان قرار دهیم.

خبرنامه - عضویت در خبرنامه آپدیت الگوریتم اینستاگرام

این مقاله همواره برای معرفی ابزارهای جدید اینستاگرام آپدیت خواهد شد.

استفاده از تقویم محتوایی برای وبمستران جهت ارسال مطالب و پست های وبسایت بر روی شبکه های اجتماعی همواره جزء نیازهای اولیه می باشد پس اگر تا بحال تقویم محتوایی نداشته‌اید,مقاله تقویم محتوایی را مطالعه کنید و از نمونه رایگان آن استفاده لازم را ببرید.

آیا تا بحال توانسته اید یک پست جهانی بسازید ؟ از تجربیات خود با ما بگویید .